TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Betalingen

De deelnamekosten dienen voorafgaand aan de start van de opleiding of training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. Zie voor de meest actuele prijzen academy.ats-global.com/nl/nl/. De aldaar vermelde prijzen zijn exclusief BTW. ATS Applied Tech Systems B.V., hierna te noemen ATS, behoudt zicht het recht voor of tussentijds prijzen van trainingen en workshops aan te passen.

Dagarrangement en luncharrangement

Tijdens de training (van 09.00 tot 16.00 uur) in een ATS Trainingscentrum verzorgt ATS een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee, fris en een uitgebreide lunch. De kosten hiervan zijn opgenomen in de prijs van de training en zullen niet apart worden doorberekend. Indien de klant een andere trainingslocatie selecteert dan moet de klant tenminste de lunch voor de trainer verzorgen.

Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt met en aangetekend schrijven of een email naar de trainingscoördinator. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel of tijdstempel van de email.

Annuleringsvoorwaarden en voorwaarden doorgang training

  • Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is kosteloos
  • Annulering tot 2 weken voor aanvang van de training crediteert ATS training 50% van het gefactureerde bedrag
  • Annuleringen binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt niet gecrediteerd.

In alle gevallen mag, na overleg met ATS, een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd.

Open trainingen gaan door zodra er minimaal vier, maximaal 8 deelnemers aangemeld zijn voor de training. Bij minder dan vier deelnemers kunnen wij de keuze maken de training te annuleren of te verplaatsen.

Tussentijdse beïndiging

Teruggave van een gedeelte van de trainingsprijs is alleen mogelijk waneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van ernstige ziekte of een calamiteit. ATS behoudt zicht het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen.

Examens

 Indien een training wordt gevolgd waarbij een examen door ATS zelf wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de training. Een ATS-training wordt getoetst door middel van een schriftelijk examen, een mondeling examen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of meer van deze vormen. De algemene examenbepalingen zijn van toepassing op alle ATS examens. Een exemplaar hiervan kan opgevraag worden bij ATS. Indien een deelnemer niet deelneemt aan het ATS examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan. Zie voor de meest actuele prijzen (exclusief BTW) academy.ats-global.com/nl/nl/. Indien de deelnemer een opleiding volgt die opleidt voor examens van derden is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige aan- en/of afmelding voor deze examens.

De studiebijeenkomsten

ATS behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van ATS, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een opleiding of training deze te laten vervallen dan wel naar een ander tijdstip of een andere locatie te verplaatsen. ATS behoudt zicht het recht voor om bij een gering aantal deelnemers trainingen van een vergelijkbare aard met elkaar te combineren. Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt ATS zicht het recht voor om trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Studiematerialen

Van het door ATS ontwikkelde lesmateriaal blijven ale rechten aan ATS voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van ATS mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderzins. ATS behoudt zich het recht voor om extra literatuurkosten in rekening te brengen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

Overig

Door inschrijving van een training of workshop van ATS gaat de deelnemer akkoord met deze specifieke inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.